Dzienny Dom "Senior +" w Stodołach-Koloniach

Wniosek o zapewnienie dostępności cyfrowej

 

WNIOSEK O ZAPEWNIENIE DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ

 Zapewnienie dostępności cyfrowej

 

Procedura składania wniosku o zapewnienie dostępności cyfrowej

 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych (zwanej dalej: ustawą), każdy ma prawo wystąpić do Starostwa Powiatowego w Opatowie z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanej strony internetowej lub elementu strony internetowej albo o jego udostępnienie za pomocą alternatywnego sposobu dostępu.

 

Żądanie powinno zawierać:

 

dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem,

wskazanie strony internetowej lub elementu strony internetowej, które mają być dostępne cyfrowo,

wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem,

wskazanie alternatywnego sposobu dostępu, jeżeli dotyczy.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie powiadamia osobę występującą z żądaniem o przyczynach opóźnienia i wskazuje nowy termin realizacji żądania, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

 

Podmiot publiczny odmawia zapewnienia dostępności cyfrowej elementu strony internetowej, jeżeli wiązałoby się to z ryzykiem naruszenia integralności lub wiarygodności przekazywanych informacji.

 

Jeżeli podmiot nie jest w stanie zapewnić dostępności zgodnie z żądaniem, niezwłocznie powiadamia osobę występującą z żądaniem o przyczynach braku możliwości zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanego elementu i wskazuje alternatywny sposób dostępu.

 

W przypadku odmowy zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub wskazanego elementu strony internetowej, wskazanych w żądaniu albo w przypadku odmowy skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu przez osobę występującą z żądaniem, osoba ta ma prawo do złożenia do Starostwa Powiatowego w Opatowie skargi w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej.

 

Do skarg rozpatrywanych w postepowaniu w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony stronu internetowej stosuje się przepisy działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 82).

 

Wniosek o zapewnienie dostępności prosimy kierować:

 

Drogą elektroniczną (e-mail):  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Skrytka ePUAP: /seniorplusstodoly/SkrytkaESP

Drogą pocztową, na adres: Dzienny Dom „Senior+”, Stodoły-Kolonie 54, 27-532 Wojciechowice

Poniżej do pobrania wzór wniosku o zapewnienie

 dostępności cyfrowej w formacie DOCX.

Wniosek-o-zapewnienie-dostpnoci-cyfrowej---Dzienny-Dom-SeniorStodoy-Kolonie.pdf

Copyright 2019. All Rights Reserved.